کــار ما از جنس راهنمایی نیست،

از جـــنس راهــبری اســت.

پروژه های فرابین برند

برخی از دسته پروژه های انجام شده توسط فرابین برند در ادامـه آمده است.

فــروشگاه اینترنتی

دسته ای از پروژه های فرابین، راه اندازی وب سایت های فروشگاهی است. یکی از مهمترین پروژه ها راه اندازی فروشگاه اینترنتی کارمندان شرکت پالایش نفت اصفهان است. این پروژه از مرحله تحقیقات بازار تا پیاده سازی کامل به عهده فرابین بوده است. راه اندازی فروش آنلاین برای کسب و کارهای نوپا نیز از جمله افتخارات فرابین است. فروشگاه های اینترنتی شرکت پدیده صنعت ساخت نیما و ژن راز بوعلی در این دسته قرار دارند.

مـنتورینگ و هـم افـزایی تبلـیغـات

یکی از پروژه هایی که اکنون فرابین برند در حال انجام آن است، ارائه خدمات منتورینگ در زمینه تحقیقات بازار و سایر موارد مشابه به شرکت های مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان می باشد. طرح هم افزایی تبلیغات نیز از سوی فرابین با هدف ارتباط بیشتر و موثرتر بین شرکت های عضو شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان استارت زده شد و اعضاء با پذیرش مرامنامه طرح، وارد گروه هم افزایی تبلیغات شدند.

به بالای صفحه بردن