برنامه ریزی

برنامه ریزی عبارت است از تصور و طراحی وضعیت مطلوب  و پیش بینی کردن راهها و وسایلی که نیل به آن را میسر سازد؛

برنامه ریزی عبارت است از تصمیم گیری در مورد اینکه چه کارهایی باید انجام گیرد.

برنامه ها تعهداتی برای انجام یک سری عمليات به منظور تحقق اهداف هستند و همچنين برنامه ها را می توان تعین اهداف و اقدامات نیل به آن اهداف دانست. برنامه ها عمل آتی را دربر می گیرد و دارای انواع متفاوتی است که در نمودار زیر مشاهده میشود.

مقاصد(Purpose )و مأموریت ها(Mission ) مقاصد بیانگر فلسفه وجودی سازمان و مأموریت بیانگر جهت دار بودن مقاصد است. برای مثال مقصد دانشگاهها پرورش نیروی آنسانی است ولی هر کدام مأموریت خاص خود را دارند مثلا در حوزه ی علوم انسانی یا حوزه ی فنی مهندسی در حقیقت مأموریت، نوع محصول یا خدمت، مشتریان و بازار را نیز مشخص می کند

اهداف(Objectives)- هدف عبارت است از بیان نتایج مورد انتظار که شامل کار مشحص و قابل اندازه گیری در یک محدوده ی زمانی خاص و با هزینه ای معین می باشد. هر سازمانی باید اهداف خود را روشن کند تا بتواند آن را میای همه برنامه های خود قرار دهد و میزان کارایی تصمیمات اتخاذ شده را براساس آن اندازه گیری کند

استراتژی(Strategies ) – استراتژی، الگویی برای پاسخ سازمان به محیط اطرافش در طول زمان می باشد. در واقع استراتژیهای یک سازمان عامل عمده ای جهت نیل به اهداف سازمان در شرایط عدم اطمینان و رقابت محیطی است. بنابراین استراتژی برنامه جامع و کاملی است که بر مبنای آن نیل به اهداف اساسی و دور برد سازمان تضمین می گردد.

سیاست یا خط مشی(Policies ) خط مشی ها یک برنامه عمومی برای عمل کردن است که اعضای سازمان را در اجرای عملیات هدایت می کند به عبارت دیگر خط مشی، نحوه اجرای هدف را بیان کرده، رفتار انسان هایی را که در سازمان مسئولیت اجرایی دارند، تعیین می کند و در عین حال وسیله ای مؤثر برای کنترل عملیات است.

مقررات(Rules & Regulations ) – مقررات نوعی برنامه است که باید و نباید انجام کار را مشخص می سازد، از این رو قانون به مدیر و مجری حق قضاوت و تصمیم گیری نمیدهد.

رو یه ها(Procedures )– روبه ها یک برنامه زمان بندی شده برای انجام فعالیتهای آتی می باشد.

روش ها(Methods ) – روش ها نحوه اجرای جدول زمان بندی رویه را تعیین می کند.

برنامه های اجرایی این برنامه ها در حقیقت تاکتیکهایی هستند که برای به اجرا در آوردن تصمیمات استراتژیک طرح می شوند. به عبارت دیگر برنامه های اجرایی عبارتند از تصميمات کوتاه مدت که برای بهترین استفاده از منابع موجود با توجه به تحولات محیط اتخاذ میشوند.

بودجه -بودجه نوعی برنامه است که در قالب آمار و ارقام بیانگر تعهدات شرکت می باشد.

پیمایش به بالا