ارزيابی كار و زمان

ارزيابي كار و زمان

تعريف: ارزیابی کار و زمان به عبارت کلی برای تمامی تکنیک‌هایی است که به منظور بررسی کار در تمامی زمینه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و به طور نظام‌یافته باعث می‌شود که تمامی عوامل مؤثر در کارایی و اقتصادی بودن وضعیت مورد نظر بررسی شده و در نتیجه بهبود ایجاد شود.

اهداف ارزيابي كار و زمان:

 • بهبود فرآیندها و روش‌های تولید
 • بهبود استقرار تجهیزات در کارگاه و مناطق کاري
 • بهبود در طرح ماشین‌آلات و تجهیزات از نظر فاکتورهاي انسانی
 • استفاده بهتر از مواد اولیه، تجهیزات و نیروي کار
 • صرفه‌جویی در نیروي کار و کاهش کارهاي طاقت‌فرسا و غیرضروري
 • ایجاد و توسعه محیط فیزیکی بهتر براي انجام کار
 • بهبود برنامه‌ریزی و کنترل
 • برنامه‌ریزی مفید نیروي انسانی و ماشین‌آلات
 • به دست آوردن شاخص‌های مطمئن براي سنجش عملکرد کارکنان
 • ایجاد مبنایی معتبر جهت کنترل هزینه‌های نیروي کار
 • اجراي سیستم‌های مناسب کارانه

ضرورت:

 • در شرایط جدید که تغییرات زیاد و بروز است، روش‌های قبلی و قدیمی پاسخگو نیست. در روش‌های قدیمی با بررسی روندهای گذشته، اقدام به پیش‌بینی و تصمیم‌گیری برای اقدامات آینده می‌کردند. روش‌های قدیمی روش‌های پیش‌بینی است ولی روش‌های جدید، روش پیش سازی است. در روش جدید یا همان برنامه‌ریزی تعاملی، ابتدا اهداف سازمان به صورت دقیق، مشخص و سپس مسیر رسیدن به اهداف تعیین می‌گردد. در این صورت مسیر رشد و توسعه سازمان، بهتر و سریع‌تر طی می‌شود.
 • چون ارزیابی کار و زمان بر اساس یک الگوریتم علمی و نظام‌مند انجام می‌شود، این اطمینان را حاصل می‌سازد که تقریباً هیچ عامل مؤثری در کارایی عملیات، چه در تحلیل وضع موجود و چه در مرحله ارائه روش بهبودیافته از قلم نیفتاده و نادیده گرفته نشده است .
 • ارزیابی کار و زمان تاکنون دقیق‌ترین وسیله‌ای بوده که براي تعیین استانداردهاي انجام کار مورداستفاده قرارگرفته است و هر نوع برنامه‌ریزی منابع در سازمان به نوعی به طور مستقیم و غیرمستقیم به آن بستگی دارد .
 • صرفه‌جویی‌های ناشی از مطالعه مناسب کار بلافاصله شروع می‌شوند و مادام که عملیات در شکل بهبودیافته آن دنبال می‌شود، این صرفه‌جویی‌ها نیز ادامه خواهند یافت.
 • ارزیابی کار و زمان ابزاري است که در همه موارد و حوزه‌ها می‌تواند به کار رود. می‌توان از آن در کلیه فعالیت‌های انسانی و نیز فعالیت‌هایی که فاکتور انسانی در آنها نقش دارد، استفاده نمود. این ابزار نه‌تنها در بخش‌های تولیدي و عملیاتی، بلکه در کلیه بخش‌های ستادي و خدماتی نیز قابل‌استفاده است.
 • و در نهایت شاید بتوان گفت که مهم‌ترین دلیل اهمیت ارزیابی کار و زمان آن است که به عنوان یکی از اثربخش‌ترین ابزارهاي تحقیق، به‌مثابه سلاحی قدرتمند براي حمله به عدم کارایی در هر سازمان در اختیار مدیریت قرار دارد.

مزایای ارزیابی کار و زمان :

 • افزايش بهره‌وری
 • تجزیه‌وتحلیل کارايی عمليات
 • تعيين استانداردهای انجام کار جهت برنامه‌ریزی و کنترل مؤثر توليد
 • يکی از مؤثرترین ابزار تحقيقاتی و کنترلی مديريت بر روی کارايی افراد و سازمان
پیمایش به بالا